Deutsch:

Maßnahmen der Puratec GmbH zur Eindämmung der Infektionsrisiken aus dem Coronavirus

 

Puratec hat Verhaltensregeln aufgestellt, um für Mitarbeitende, Kunden und Besucher unseres Standorts bestmöglich dafür zu sorgen, dass Infektionsrisiken aus dem Coronavirus eingedämmt werden.

Wir haben am Standort Braunschweig folgende Maßnahmen zur Risikominderung getroffen und bitten Sie für die daraus entstehenden Veränderungen um Verständnis:

 

o   Die Schichten (Frühschicht und Spätschicht) überlappen und begegnen sich nicht mehr persönlich: Die Frühsicht muss das Unternehmen verlassen haben, BEVOR die Spätschicht ankommt. Das bedeutet für unsere Kunden:
Von 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr ruht der Geschäftsbetrieb. Mitarbeiter sind NICHT vor Ort. Ausfallendes Reinigungspersonal kann in der nächsten Zeit leider nicht flexibel ersetzt werden, weshalb es zu Verzögerungen kommen kann! Wir bitten hierfür um Verständnis!
Diese Einschränkung ist leider notwendig, um auch zukünftig umfassend für Sie da sein zu können!

o   Regeln für den Annahmebereich:

–          Es werden immer nur maximal zwei Fahrer gleichzeitig eintreten dürfen; bitte draußen mit angemessenem Abstand (min. 1 m) zu einander warten!

–          In der Annahme stehen Desinfektionsmittel bereit, die gerne verwendet werden dürfen.

o   Und Sie als Disponenten/innen können ganz wesentlich zum Schutz Ihrer Mitarbeitenden tun:
Bitte nutzen Sie unbedingt unser Webinterface, die Puratec-App (verlinkt auf den App-Aufruf) zur Anmeldung von Reinigungen (die App bietet übrigens noch weitaus mehr Komfort für Sie!).
Sie reduzieren damit die persönliche Anwesenheit Ihrer Fahrers/Ihrer Fahrerin auf ein unvermeidbares Minimum – und damit auch das Risiko zur Infektion aus dem Kontakt mit Dritten. Bitte rufen Sie App auf und testen Sie’s gleich!!

 

Verhaltensregeln:

o   Wir verzichten auf das Händeschüttlen

o   Die Mitarbeiter/innen der Puratec sind angewiesen, sich mindestens einmal pro Stunde (gern auch häufiger, wenn es viele Berührungen mit Dingen gibt, die von anderen berührt werden) die Hände gründlich und mit Seife zu waschen und anschließend zu desinfizieren.

o   Die iPads zur Leistungserfassung und die Büroarbeitsplätze, an denen mehrere Mitarbeiter arbeiten, werden ebenso wie die Türklinken stündlich desinfiziert.

 

Englisch:

Measures taken by Puratec GmbH to reduce the risk of infection from coronavirus

 

Puratec has established rules of conduct to ensure that employees, customers and visitors to our site can best ensure that infection risks from the coronavirus are contained.

We have taken the following measures to reduce the risk at our Braunschweig site and ask for your understanding for the resulting changes:

 

o   The shifts (early shift and late shift) overlap and no longer meet in person: The early shift must have left the company BEFORE the late shift arrives. This means for our customers:

From 12:45 to 13:15 business operations are suspended. Employees are NOT on site. Unfortunately, it is not possible to replace failing cleaning personnel in the near future, which is why delays may occur! We ask for your understanding!

This restriction is unfortunately necessary in order to be able to continue to be there for you in the future!

o   Rules for the reception area:

–          Only a maximum of two drivers may enter at the same time; please wait outside at a reasonable distance (min. 1 m) from each other!

–          Disinfectants are available, which can be used with pleasure

o    And you as dispatchers can do a lot to protect your employees:

Please make sure you use our web interface, the Puratec app to register cleanings (by the way, the app offers much more comfort for you!)

This way you reduce the personal presence of your drivers to an unavoidable minimum – and thus also the risk of infection from contact with third parties. Please call App and test it right now!

 

Rules of conduct:

o   We refrain from shaking hands

o   Puratec staff are instructed to wash their hands thoroughly with soap and disinfect them at least once an hour (more often if there is a lot of touching of things that others touch).

o   The iPads for recording services and the office workstations where several employees work are disinfected hourly, as are the door handles.

 

Polnisch:

Środki podjęte przez Puratec GmbH w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronaawirusem

 

Puratec ustanowił zasady postępowania w celu zapewnienia, że pracownicy, klienci i odwiedzający naszą stronę mogą w najlepszy sposób zapewnić, że ryzyko infekcji koronaawirusem jest ograniczone.

Podjęliśmy następujące działania w celu zmniejszenia ryzyka na naszej stronie internetowej Braunschweig i prosimy o wyrozumiałość co do wynikających z nich zmian:

 

o   Zmiany (wczesna zmiana i późna zmiana) nakładają się na siebie i nie spotykają się już osobiście: wczesna zmiana musiała opuścić firmę PRZED nadejściem późnej zmiany. To oznacza dla naszych klientów:

Od 12:45 do 13:15 operacje biznesowe są zawieszone. Pracownicy NIE są na miejscu. Niestety, w najbliższej przyszłości nie jest możliwa wymiana uszkodzonego personelu sprzątającego, dlatego też mogą wystąpić opóźnienia! Prosimy o wyrozumiałość!

To ograniczenie jest niestety konieczne, aby móc nadal być dla Ciebie w przyszłości!

o   Zasady dotyczące recepcji:

–          W tym samym czasie może wjechać tylko dwóch kierowców; proszę czekać na zewnątrz w rozsądnej odległości (min. 1 m) od siebie!

–          W odbiorze dostępne są środki dezynfekujące, które mogą być używane z przyjemnością.

o   A wy jako dyspozytorzy możecie wiele zrobić, by chronić swoich pracowników:

Upewnij się, że korzystasz z naszego interfejsu internetowego, aplikacji Puratec, aby zarejestrować sprzątanie (przy okazji, aplikacja oferuje znacznie większy komfort dla Ciebie!)

W ten sposób ograniczysz osobistą obecność swoich kierowców do nieuniknionego minimum – a tym samym również ryzyko zakażenia w wyniku kontaktu z osobami trzecimi. Proszę zadzwonić do App i przetestować go już teraz!

 

Zasady postępowania:

o   Powstrzymujemy się od uścisku dłoni; pięść getta jest dobrym „substytutem“, japońskie ukłony również, a przyjazny uśmiech i tak wyraża wszystko.

o   Pracownicy firmy Puratec są poinstruowani, aby dokładnie myć ręce mydłem i dezynfekować je co najmniej raz na godzinę (częściej, jeśli jest dużo dotykania rzeczy, których inni dotykają).

o   iPady do usług nagrywania oraz biurowe stanowiska pracy, na których pracuje kilku pracowników, są dezynfekowane co godzinę, podobnie jak klamki drzwi.